Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website en diensten van topjobsindezorg.be, een product van ZORG Magazine bv (hierna “wij”, “ons” genoemd). Wij hechten enorm veel belang aan de privacy van onze klanten en bezoekers van onze website. Met deze reden gaan wij uw gegevens alleen verwerken op een manier die conform is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR).

Onze gegevens

ZORG Magazine bv
Planet BC
Amelia Earhartlaan 17
9051 Sint-Denijs-Westrem
09 243 54 50
hallo@zorgmagazine.be

Persoonsgegevens die wij verzamelen

Account

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de dienst die Topjobsindezorg.be aanbiedt, dient u een persoonlijk Account aan te maken. Wanneer u een dergelijk Account creëert, wordt aan u gevraagd bepaalde informatie over uzelf te verstrekken. Niet alle gegevens moeten verplicht worden verstrekt. De verstrekte informatie kan altijd in het Account worden aangepast. Het aanmaken van een Account is niet verplicht. U kunt van (bepaalde delen van) de Dienst gebruik maken zonder een Account aan te maken. In dat geval verzamelt Topjobsindezorg.be alleen Automatisch Gegenereerde Informatie.

Automatisch Gegenereerde Informatie

Topjobsindezorg.be verzamelt ook Automatisch Gegenereerde Informatie over uw surfgedrag tijdens het gebruik van de dienst. Deze informatie bestaat onder meer uit uw IP-adres en het type browser (computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken) waarvan u gebruik maakt alsmede “cookies”.

Waarvoor gebruiken wij deze persoonsgegevens?

De gegevens die u passief aan ons verstrekt worden zoveel mogelijk anoniem door Topjobsindezorg.be gebruikt. We doen dit om de kwaliteit, veiligheid en gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren. Zo voeren wij een analyse uit om bijv. te weten hoeveel unieke gebruikers een bepaalde pagina lazen of een foto of video bekeken. We kijken ook naar waar content geopend wordt, zodat we weten hoe we onze site kunnen indelen voor optimaal gebruiksgemak. De persoonsgegevens die u actief aan Topjobsindezorg.be verstrekt worden opgenomen in een gegevensbestand en gebruikt voor de volgende doeleinden.

Doeleinden

Topjobsindezorg.be zal de over u verzamelde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • Om u de mogelijkheid te bieden een Account aan te maken;
  • Om na het doorsturen van een cv en/of online registratie uit het aanbod van werkaanbiedingen in kennis te stellen van de vacatures die het meest aansluiten bij uw profiel;
  • Om u te informeren rond nieuwe producten en diensten. o.a. door via e-mail informatie te versturen die in het interessegebied liggen, zoals o.m. vacatures, events, opleidingen en gerelateerde blog- en nieuwsberichten. Deze informatie kan worden bezorgd via verschillende communicatiekanalen;
  • Om uw gegevens beschikbaar te stellen aan potentieel geïnteresseerde werkgevers;
  • Om de maandelijkse nieuwsbrief te versturen, enkel als u daar toestemming heeft voor gegeven;
  • Om u informatie te zenden over de werking van de Dienst;
  • Om u informatie toe te zenden omtrent de eigen, gelijksoortige diensten, van Topjobsindezorg.be;
  • Om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen en de dienst te beveiligen;
  • Om uw informatie te verstrekken aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

Ontvangers

Topjobsindezorg.be publiceert bepaalde gegevens die u in uw account of profiel hebt opgenomen op de website. Deze gegevens zijn toegankelijk voor alle bezoekers van de website. Topjobsindezorg.be zal uw gegevens niet aan andere derden verstrekken, tenzij u daarvoor voorafgaande ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven aan Topjobsindezorg.be of indien Topjobsindezorg.be daartoe wettelijk verplicht is. In sommige gevallen kunt u via deze website doorlinken naar websites van derden. Topjobsindezorg.be is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of het privacybeleid van deze derden. Ook is Topjobsindezorg.be niet verantwoordelijk voor de eventuele verwerking van uw openbare persoonsgegevens door andere gebruikers van deze website.

Gebruik door Topjobsindezorg.be

Topjobsindezorg.be biedt een centrale vacaturesite die het aanbod van Werkzoekenden en Werkgevers bij elkaar brengt. Om er voor te zorgen dat u relevante Vacatures en Profielen te zien krijgt en dat de door u geplaatste Vacatures en/of Profielen door relevante Werkzoekenden en/of Werkgevers worden gelezen, plaatst Topjobsindezorg.be delen van uw persoonsgegevens op de Website. Sommige persoonsgegevens worden opgenomen in het zoeksysteem van Topjobsindezorg.be met behulp waarvan kan worden berekend of er een match bestaat tussen de partij die een Vacature en/of Profiel heeft geplaatst en de Werkzoekende en/of Werkgever.

Gebruik door derden

Zonder uw expliciete toestemming zal Topjobsindezorg.be uw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van reclame). Topjobsindezorg.be kan uw gegevens wel verstrekken aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor het verlenen van de Dienst aan u (bijvoorbeeld door uw gegevens aan potentiële Werkgevers te zenden) en/of voor zover deze gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid (zoals Automatisch Gegeneerde Informatie met uitsluiting van uw IP-adres). Tot slot kan Topjobsindezorg.be uw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten. Topjobsindezorg.be wijst u er verder op dat derden van uw persoonsgegevens kennis kunnen nemen die u zelf op het openbare gedeelte van de Website plaatst. Ook kunnen door u op de Website geplaatste gegevens door externe websites, als zoekmachines, worden geïndexeerd. Topjobsindezorg.be heeft geen controle over en is niet aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden met uw persoonsgegevens omspringen.

Google Analytics

Topjobsindezorg.be maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies zoals hierboven beschreven om Topjobsindezorg.be te helpen analyseren hoe u van de Diensten gebruik maakt. De door het cookie gegenereerde informatie (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om voor Topjobsindezorg.be bij te houden hoe u de Website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor Topjobsindezorg.be en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Google Inc. en al haar dochterondernemingen, waaronder Google Analytics, houden zich aan de Safe Harbor-privacybeginsels en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel.

Hoe lang houden wij persoonsgegevens bij?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan wat strikt noodzakelijk is om de doeleinden te realiseren die in deze privacyverklaring worden uiteengezet. Topjobsindezorg.be bewaart uw (persoons-)gegevens zo lang uw account of profiel in stand blijft tot 5 jaar na de laatste login, of zo lang als de wet dat voorschrijft. Topjobsindezorg.be mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Doorgifte naar landen buiten de EU

Gezien Topjobsindezorg.be gebruik maakt van Google Analytics worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het Safe Harbour-programma, wat betekent dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Kennisneming en verbetering van uw gegevens

In uw Account kunt u op elk moment uw eigen persoonsgegevens bekijken en zo nodig wijzigen. Indien u wenst te weten welke gegevens Topjobsindezorg.be naast de gegevens uit uw Account over u heeft vastgelegd, kunt u contact opnemen met hallo@zorgmagazine.be Topjobsindezorg.be zal ten minste binnen vier weken aan u mededelen of Topjobsindezorg.be persoonsgegevens over u verwerkt. Indien dit het geval is, bezorgt Topjobsindezorg.be u tevens een volledig overzicht van de persoonsgegevens die Topjobsindezorg.be over u verwerkt.

Veiligheid van uw persoonsgegevens

Wij doen er alles aan om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen. We gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen op een zodanige manier dat de verwerking voldoet aan de vereisten van de nationale en Europese wetgeving.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Wij behouden het recht deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen of te actualiseren. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 21 juni 2021.